ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA 4 ฉบับแรก
ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA 
4 ฉบับแรก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0024.PDF

2. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0026.PDF

3. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0028.PDF

4. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0032.PDF 


Visitors: 409,260