About

ประวัติสมาคมโรงแรมไทย

สมาคมโรงแรมไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยคณะผู้บริหารโรงแรมและ เจ้าของโรงแรมได้ร่วมกันขออนุญาตจัดตั้งขึ้นโดยในขณะนั้นเรียกว่า “สมาคมโรงแรมเพื่อนักทัศนาจรแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมความสามัคคีและอุปการะซึ่งกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและของสมาชิก
2. ส่งเสริมการทัศนาจรในประเทศไทย โดยขอรับความร่วมมือจากองค์การท่องเที่ยวของรัฐบาลและองค์การทัศนาจรในประเทศอื่น
3. ส่งเสริมความรู้และการประสานงานระหว่างสมาชิกทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
มีสำนักงาน ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมโรงแรมไทย” จนกระทั่งทุกวันนี้ ปัจจุบันสมาคมโรงแรมไทย ตั้งอยู่เลขที่ 203-209/3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

   วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกทั้งหลายของสมาคมฯ
 3. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันใน การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก
 4. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 5. คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
 6. ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เช่นองค์การ สมาคม บริษัท คณะบุคคล หรือบุคคลใด เมื่อสมาคมฯ เห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 8. ดำเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนาในงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 9. ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้าง หรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 10. ชี้แจงและเสนอแนะให้รัฐบาลได้เข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อันมีต่อธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 11. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการทำธุรกิจโรงแรมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 12. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 13. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกใน การประกอบวิสาหกิจ
 14. จัดให้มีการส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ
 15. ร่วมกระทำกิจการหรือบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือเพื่อความมั่นคงของชาติ

   วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

           เป็นศูนย์กลางให้การสร้างความร่วมมือและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิก

   
   เป้าประสงค์การพัฒนา(
Goals)

            (เพื่อใช้ในการวัดผลความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ เราจะใช้ปัจจัยใดวัดผล)

            1. เพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้น

            2. สร้างโอกาสทางการตลาดให้สมาชิกให้มากขึ้น

            3. การสร้างให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการเป็นสมาชิก

   พันธกิจ(Mission)

            (เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์)

            1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ  และเป็นตัวแทน เพื่อประสานงาน สร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม แก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม

           2. ให้บริการข่าวสารในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

           3. เพิ่มศักยภาพ ช่องทางการตลาดทั้งภายใน / ภายนอกประเทศ

 
 


ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย

 ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทางการ :

 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ เท่าที่จะอำนวยได้
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
 3. มีสิทธิเสนอและผลักดันกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวผ่านสมาคมโรงแรมไทย เพื่อเข้าสู่การ ดำเนินการระดับนโยบายของทางราชการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 4. สามารถเข้าร่วมโครงการจัดอันดับมาตรฐานโรงแรมในอัตราพิเศษ (Hotel Rating System)
 5. พยายามหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆของโรงแรมทั่วประเทศเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม
 6. สมาคมโรงแรมไทยสมัครเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศเพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม ดังนี้
 •    Asean Tourism Association (ASEANTA)
 •    Asean Hotels&Restaurant Association (AHRA) 

 

 

 

ประโยชน์ในลักษณะทั่วไป  :

1.   รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจากสมาคมโรงแรมไทยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในรูปแบบของหนังสือเวียน วารสารข่าวสาร (THA NEWS) จดหมายอิเลคทรอนิค จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2.  รับทราบข่าวสารของสมาคมฯ ข้อมูลโรงแรมสมาชิก  และติดต่อสมาคมผ่านระบบ Internet ทาง www.thaihotels.org และ อีเมล์ admin@thaihotels.org

3.  ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 เดือน เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ อีกทั้งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจากผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ เพื่อรับฟังรายงานสรุปของการดำเนินงานของสมาคมฯ และร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อชี้แนะเพื่อพัฒนากิจการของสมาคมฯ ต่อไป


 • 434741173_721205796841716_3248122634802113632_n.jpg
  คณะกรรมการของสมาคมฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากสภาพกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกเป็นกรรมการได้อีก แต่นายกสมาคมฯ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 402,159