Environment

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม : Environment Division

“ที่พักรักษ์…สิ่งแวดล้อม”

เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวความคิด สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

             อุตสหากรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นผู้บริโภคพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลในการผลิตการบริการ 

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือคมนาคมขนส่ง การพัฒนการการดำเนินงานนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมและการเผยแพร่การประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับความใส่ใจดูแลที่สมบูรณ์ให้เห็นผลชัดเจนและส่งผลดีในระยะยาว 

รวมถึงเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญและการมีส่วนร่วมกับชุมชนกับองค์กรท้องถิ่น

           

 

 

Visitors: 348,401