เชิญออกร้านแสดงสินค้างานประชุมสมาชิก

เรียน       กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้ผลิต / ผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ที่สนใจ

 

สมาคมโรงแรมไทย : ขอเชิญร่วมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย (วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564)

ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom, 4th Floor, InterContinental Bangkok

จำกัดเพียง 10 บูธ

สามารถดูผังได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1KRJvq-W96JNuvGEniWt8Z_AXsG_TJsnK/view?usp=sharing

แจ้งความจำนง กลับไปยังสมาคมกรุณากรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/bTstaT9RdmS1F9QH6

ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (First come first serve)Visitors: 409,260