Directory TMVS 2019 (หนังสือรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS ทั่วประเทศ)

1. Link Directory TMVS 2019 (หนังสือรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS ทั่วประเทศ)

https://drive.google.com/file/d/1PZFi_KWVt1ckaXTLQj35OVxKU_XL3mVP/view?usp=sharin

 

2. รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ TMVS ปี 62 เอกสารตามไฟล์แนบ

 

 

Visitors: 409,260