Green Leaf Foundation / มูลนิธิใบไม้เขียว

สมาคมโรงแรมไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการ

ภายใต้ชื่อ มูลนิธิใบไม้เขียว : Green Leaf Foundation ในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานโรงแรม 

“มาตรฐานใบไม้เขียว” เพื่อมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียว (The Green Leaf Certificate) ทั้งหมด 1-5 ใบ ตามลำดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของโรงแรมของประเทศไทย

ดาวน์โหลดข้อมูล มูลนิธิใบไม้เขียว Green Leaf Foundation / www.greenleafthai.org

Visitors: 296,473