ฝึกอบรม

     มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย ได้กำหนดจัดการอบรม หลักสูตรวิชา “การบริหารจัดการโรงแรม” เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงแรมในระดับบริหารให้มีความรู้ แนวคิดและทัศนะที่ถูกต้องในการบริหารจัดการโรงแรม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับโรงแรมที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสได้สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
     
Visitors: 235,131