Board Directors

คณะกรรมการของสมาคมฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี

กรรมการที่พ้นจากสภาพกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกเป็นกรรมการได้อีก

แต่นายกสมาคมฯ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้

คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย วาระปี 2563-2565
Visitors: 102,691