การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ธุรกิจการบริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Online Travel Agency: OTA)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ขอนำส่ง Presentation ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ธุรกิจการบริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Online Travel Agency: OTA) เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65


Visitors: 296,480