เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สายพันธุ์ โอไมครอน (Omicron)

สมาคมโรงแรมไทย (THA) ขอนำส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สายพันธุ์ โอไมครอน (Omicron)
จัดโดย : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชุม : ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา : 13.00 - 15.00 น.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
ทั้งนี้ เพื่อสกัดเชื้อโควิด-19 "โอไมครอน" ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ได้ปรับมาตรการเพื่อเป็นแนวทางและข้อปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จากทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ ทั้งชาวต่างชาติและไทย โดยจำแนกตามประเภท ตามช่วงเวลา ขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าว
Visitors: 235,126