ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

Visitors: 296,479