ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/107/T_0016.PDF

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/114/T_0021.PDF

 

กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/107/T_0006.PDF

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงการคลังให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงินจากสถานการณ์การระบาด ของโควิด-19 สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2564 จนถึง งวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564 : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/007/T_0001.PDF?fbclid=IwAR30IJXieOT8-Hbs1Yp_sEoTyX2Vn6yo_F9RFwM7Sn8R8mf1aIUbNMJC9CA
 

 

Visitors: 267,989