ใบสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว


วิธีการยื่นใบสมัครสถานประกอบการที่จะขอให้รับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

****หมายเหตุ****


ตรียมเอกสารประกอบเพื่ออัพโหลดยื่นใบสมัคร

- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 1 ฉบับ (1 Copy of Hotel License)

- สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 1 ฉบับ(1 Copy of Construction License)

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 1 ฉบับ (1 Copy of Company’s Certificate Registration)

- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (1 Copy of I.D Card of Authorized Director)

- สำเนาใบ ภ.พ.20 

 

Visitors: 312,798