ผลแบบสอบถามเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐVisitors: 30,846