ผลแบบสอบถามเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐVisitors: 175,305