คู่มือมาตรฐานภาครัฐต่างๆและเอกชน

แนวทางสำหรับโรงแรมในการรับมือโรค​ Covid-19 จากกองควบคุมโรคติดต่อ Click: https://drive.google.com/drive/folders/1BSjnlcYnZA_KvturDo3rsei092AV4MuK?fbclid=IwAR2dLKiio0hxxSteGlIIgRHV9r_pn6gXpRhVG81QLlIBLxj2bjKN8vCn3yE

 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว) : http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/COVID19/COVID_DOC/Manual1.pdf

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2

สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ คู่มือสำหรับ "ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม" ในหมวด ฉ. หน้า 32

Visitors: 30,861