ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การเงินและการบัญชีโรงแรมสำหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี / Hotel Finance and Accounting for Non-Accountant”