หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม รุ่น 10 และ 11

"หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม"
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 12 วัน
สถานที่ฝึกอบรม อาคารสมาคมโรงแรมไทย ชั้น3