เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562


       เรื่อง      ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

       เรียน     กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป

       สิ่งที่ส่งมาด้วย             

  1. วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 
  2. รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 และรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
  3. รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลดได้ที่ https://issuu.com/e.catalogue/docs/e-book_tha_annual_report_2018-19
  4. รายงานการเงินประจำปี 2561  ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaihotels.org/17078812/เชิญประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย

                   สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญท่านร่วมประชุม ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30-14.00 น.
        ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์

                  ตามกำหนดการดังนี้
                

            10.30 น.                            ลงทะเบียนและชมร้านค้า หน้าห้องริเวอร์ไซด์ 2 ชั้น 2

 

            11.00 น.                            เข้าห้องประชุม บอลรูม 1 ชั้น 2

 

            11.15 – 12.15 น.                บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การมาของเทคโนโลยี Blockchain กับธุรกิจโรงแรม”          

 

                                                    โดย คุณสุรินทร์ ทองคำ – CEO, Andaman Booking Co.,Ltd.                                 

 

            12.15 – 14.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 

 

                                                   และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนตอบรับออนไลน์ทางลิงค์                             
       https://goo.gl/forms/xfyYdv9L98mxHIDA2 หรือสแกน QR Code  ด้านล่างนี้
       จากนั้น สมาคมฯ จะยืนยันการเข้าร่วมประชุมกลับทางอีเมล์ของท่าน

           QR Code:                                                               

               

          หมายเหตุ หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารจำนวน 950 บาทต่อท่าน