โปรแกรม Sustainable Event Professional Certificate (SEPC) ครั้งที่ 2 
ที่ทาง สสปน. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารใบสมัครและรายละเอียดของโปรแกรมตามแนบ 
หากท่านสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่: 
คุณจุฑามาศ E-mail: Jutamat_h@tceb.or.th