โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

เรียน   สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย

 

ขอเชิญชวน...เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน

ผู้ประสานงาน

นายคมสันต์ จันทราภา (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) โทรศัพท์ 084 769 7595 E-mail :komsun_jan@hotmail.co.th

นางสาวภูณิสรา รายณะสุข (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) โทรศัพท์ 094 912 6595 E-mail : tung-may0436@hotmail.com

http://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenhotel/derivation/