เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาวันที่ 5-6 ก.ย. 61 BITEC Bangna

เอกสารประกอบการบรรยาย 
งานสัมมนา Thailand's 20th Hospitality Industry Congress
หัวข้อ "Sustainable Hotel Management Strategies for People, Profit & Planet"

ในวันที่ 5-6 กันยายน 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา