หลักสูตร “การควบคุมต้นทุนธุรกิจโรงแรม Cost Control for Hotel Business” และ หลักสูตร“การเงินและการบัญชีโรงแรมสำหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี / Hotel Finance and Accounting for Non-Accountant”