เชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การเงินและการบัญชีโรงแรมสำหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี