อบรมหลักสตูรฝึกอบรมภาษาจีน รุ่นที่ 2 สำหรับพนักงาน“ Front Office และผู้สนใจทั่วไป ”