แบบประเมินมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภทโรงแรม (Hotel Standard)
  หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
  (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน

       หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มา   

       แบ่งปันกัน 
  (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ขึ้นไปเท่านั้น 
  (3) สถามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่นที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประเภทรีสอร์ท ( Resort Standard )
  หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ สถานที่พักตากอากาศตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่รวมถึงห้องประชุมสัมมนา

แบบประเมินมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม/รีสอร์ท

Visitors: 211,834