ใบสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว


คุณสมบัติที่สำคัญของโรงแรมที่จะขอให้รับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

  • เป็นโรงแรมที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย
  • มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย
  • ประกอบกิจการตามปกติในทุกส่วนของโรงแรมมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

 
Visitors: 211,830